TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/GSQL-GQ2
V/v xuất phế liệu của DNCX để thuê gia công ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời văn bản số 725/HQTN-NV ngày20/5/2013 của Cục Hải quan Tây Ninh hỏi về thủ tục hải quan của DNCX, Cục Giámsát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm 5 mục IIThông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đặt gia công ở nướcngoài một hoặc nhiều công đoạn sản xuất mà máy móc, thiết bị của doanh nghiệpkhông đáp ứng được về số lượng, chất lượng.

- Theo quy định tại Điều 37 Nghịđịnh số 12/2006/NĐ-CP thì thương nhân được đặt gia công ở nước ngoài các loạihàng hóa được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam để kinh doanh theo quyđịnh.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninhcăn cứ các quy định này để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính