TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
------------------
V/v: Nhập khẩu xe môtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk
Trả lời công văn số 492/HQĐL-NV ngày 06/07/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1) Cục Giám sát quản lý tiếp thu nội dung vướng mắc liên quan đến hộ chiếu, giấy tờ chứng minh đã được cơ quan có thẩm quyền của nước định cư cho thường trú/ cư trú vĩnh viễn/ vô thời hạn tại điểm 1, phần II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại để tham mưu đề xuất lãnh đạo.
2) Căn cứ điểm 3, phần II Thông tư số 16/2008/TT-BTC dẫn trên thì chiếc xe môtô của ông Nguyễn Cự Quyền nêu tại công văn số 492/HQĐL-NV dẫn trên không đáp ứng điều kiện được nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn ông Nguyễn Cự Quyền làm thủ tục tái xuất chiếc xe môtô theo quy định.
Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức