BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 479/TCHQ-GSQL
V/v phân loại và tính thuế mặt hàng Golden Crown "Butter oil substitute"

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4220/HQTP - STQ ngày22/12/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc trong việc xác định yếutố lỗi của hành vi khai sai tên hàng để áp mã số có thuế thấp đối với mặt hàngGolden Crown "Butter oil substitute" nhập khẩu của Công ty CP XNKNông sản và thực phẩm Sài Gòn thuộc tờ khai hải quan số 50655/NK /KD/KV1-CL ngày28/12/2007 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV1, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hoá: Căn cứ Danh mục hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày13/6/2003; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoquyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Thôngtư 85/2003/TT-BTC ngày 28/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phânloại hàng hoá; Chú giải chi tiết HS 2002 thì mặt hàng "Butter oilsubstitute" nhãn hiệu Golden Crown có thành phần dầu tinh luyện, mỡ tinhluyện, chất nhũ hoá, hương liệu, màu caroten, chất chống ôxy hoá thuộc nhóm1517, mã số 1517.90.00.00, thuế suất tính theo thời điểm nhập khẩu.

2. Để thực hiện thống nhất toàn ngành, yêu cầu Cục Hải quancác tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra việc xác định mã số, thuế suấtđể truy thu thuế theo mã số, thuế suất nêu trên đối với những tờ khai đăng kýtrong 365 ngày (kể từ ngày kiểm tra phát hiện), đồng thời tiến hành xác minh,làm rõ hành vi gian lận, trốn thuế để xem xét truy thu trong vòng 5 năm và xửlý theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn