THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 479/TTg-KTN
V/v ủy quyền trình Quốc hội Báo cáo đầu tư các dự án nhiệt điện

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công thương

Xét các Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1238/TTr-BKH ngày 01 tháng 3 năm 2010 và công văn số 1239/TTr-BKH ngày 01 tháng3 năm 2010), ý kiến của Bộ Công thương (công văn số 2639/BCT-NL ngày 18 tháng 3năm 2010) về Báo cáo đầu tư Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và Dự án nhiệt điệnLong Phú 1, ý kiến bỏ phiếu của các Thành viên Chính phủ về nội dung Tờ trìnhcủa Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư đối với các Dự án trên, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý đề nghị của Hội đồng thẩm định Nhà nước đối với cácDự án nhiệt điện Thái Bình 2 và Long Phú 1 nêu tại các công văn trên.

- Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công thương thay mặt Chính phủ báocáo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các Dự án nhiệt điện nêu trên. BộCông thương tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tàinguyên và Môi trường để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Tờ trình Quốc hộivà báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ Công thương ký tờ trình./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm ý kiến các Bộ trưởng);
- Thủ tướng, các PTTg;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải