TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4790/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Mạng lưới HS Việt Nam
Địa chỉ: Số 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, TP.HCM
Mã số thuế: 0102142123

Trả lời văn bản số 106/CV-HSVN ngày 20/5/2014 củaCông ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 đến ngày31/5/2014):

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, ngườibán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đóngười mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chấtlượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuấthàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do khôngđúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Trường hợp người mua là đối tượngkhông có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bảnghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuếGTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóađơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Trường hợp Công ty theo trình bày có xuất khẩu tạichỗ một lô hàng cho khách hàng nước ngoài - công ty Timatex(M) SDN, BHD nhưngmột phần lô hàng không đạt yêu cầu chất lượng, khách hàng yêu cầu trả lại thìkhách hàng phải lập hóa đơn trả lại hàng, trên hóa đơn trả lại hàng ghi rõ hànghóa trả lại do không đúng quy cách chất lượng của hóa đơn số 0000799 ngày17/4/2014. Căn cứ vào hóa đơn xuất trả lại hàng, tờ khai hải quan nhập khẩunhận hàng hóa trả lại Công ty kê khai, điều chỉnh doanh số bán hàng hóa xuấtkhẩu.

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
1726_148372 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga