TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4792/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư Sao Vàng
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Mã số thuế: 0307518803

Trả lời văn bản số 15/2014/SVC-TC ngày 4/6/2014 của Côngty về chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichínhhướng dẫnvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý danhmục đầu tư với khách hàng (Nhà đầu tư ủy thác) theo thỏa thuận tại hợp đồng Nhàđầu tư ủy thác chịu các loại phí, chi phí liên quan đến việc quản lý và giaodịch tài sản thuộc danh mục ủy thác đầu tư. Để theo dõi việc quản lý và giaodịch của Nhà đầu tư ủy thác, Công ty ký hợp đồng với Ngân hàng, Công ty chứngkhoán thực hiện các dịch vụ liên quan thì về nguyên tắc tên, địa chỉ, mã sốthuế của người mua thể hiện trên hóa đơn là của chủ thể ký hợp đồng mua dịchvụ, do đó Ngân hàng, Công ty chứng khoán lập hóa đơn xuất giao cho Công ty làđúng quy định. Công ty căn cứ các hóa đơn này kê khai thuế GTGT (đầuvào), và khi thu lại phí của nhà đầu tư ủy thác Công ty lập hóa đơn xuất giao, kê khai thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 3;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
- 1754 -148488 /2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga