UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4792/SXD-QLN
V/v: Kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn các quận, huyện.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm;
- UBND các huyện: Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo củaUBND Thành phố về việc giao Sở Xâydựng tiếp tục hướng dẫn UBND các quận,huyện khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà chung cư theo địa bàn quản lý và có biện pháp đôn đốc cácchủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý vận hành tổ chức Hội nghị nhà chung cưtheo các nội dung đã được quy định tại Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư banhành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố (sau đây gọi tắt là Quy chế 01/2013/QĐ-UBND ); phối hợp vớiUBND cácquận, huyện giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát sinh trong công tác quảnlý sử dụng, vận hành nhà chung cư; hướng dẫn UBNDcác quận, huyện xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc không tổ chứcHội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị nhà chung cư; báo cáo kết quảthực hiện về UBND Thành phố.

Sở Xây dựng đềnghị UBND các quận, huyện Quyếtđịnh thành lập Tổ công tác, xây dựng kế hoạch của UBNDquận, huyện để khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các nhà chung cư theo địa bàn các phường, xã, thị trấnquản lý, lập báo cáo tổng hợp theo mẫu biểu đính kèm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/8/2014;

Trên cơ sở kết quả báo cáo của UBND các quận, huyện,Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, tổnghợp, báo cáo UBND Thành phốkết quả thực hiện; thời gian kiểm tra cụ thểsẽ được thông báo sau. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mc đề ngh UBND các quận, huyện phản ảnh về Sở Xâydựng (thông qua phòng Quản lý nhà và kinh doanh bất động sản, ĐT số 0913562448hoặc 0975481188)

Đ nghị các UBNDcác quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND Thành phố (để b/cáo)
- Giám đốc Sở (để b/cáo)
-
Phòng KHTH (đăng lên website của Sở)
- Lưu: VT, QLN&KDBĐS (25b - Hùng).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Tuấn

NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG HỢP

(Kèm theo văn bản số 4792/SXD-QLN ngày 10 tháng 7 năm 2014)

Trên địa bàn Quận / huyện ……………. hiện có tổng s .... chung cư đã đưa vào quản lý sử dụng, trong đó:

* Theo khu đô thị hoặc dự án phát triển nhà :

- Khu đô th...................: có ………… Tòa, ….Đơn nguyên;

- Dự án ……………………..(tại ……………..): có ………… Tòa,…......Đơn nguyên;

* Theo địa bàn phường, xã, thị trấn:

- Có ....... Tòa nhàchung cư gồm .... Đơn nguyên thuộc phường, xã, thị trn;

- ……Tòa nhà chung cư gồm .... Đơn nguyên thuộc phường, xã, thị trấn;

I. Thực trạng công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chungcư:

1. Công tác thành lập, hoạt động củaBan qun trị:

a) Việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư tại từng khu đô thị hoặc từngdự án phát triển nhà ở tại phưng, xã, thị trn:

Số lượng nhàchung cư hoặc cụm nhà chung cư đã thành lập: ....... (đề nghị liệt kê chi tiết hoặc tng hợp theo bảng riêng; đng thời gửi bản photo Quyết định công nhận Ban Quản trị về Sở Xây dựng)

- Số lượng nhà chung cư đang hoàn thiện thủ tục để công nhận: ………….; gồm: ……………; khó khăn, vướngmắc (nếu có);

- Số lượng nhà chung cư chưa thành lập Ban Quản trị: trên địa bàn cácphường (xã, thị trấn) ……… (số tòa nhà chung cư, đơn nguyên); trong đó:

+ Nhà chung cư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu: …………………… Nhưng chưa thống nhất được nội dung để thành lập Ban Quản trị nhà chung cư gồm: ……………

+ Nhà chung cư chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư: ……………; gồm: ……………; khó khăn, vướngmắc:..................

b) Việc thành lập Tổdân ph trong các khu đô thị hoặc từng dựán phát triển nhà ở:

- Nhà chung cư thuộckhu đô thị hoặc từng dự án phát triển nhà đã thành lập tổ dânphố: ……………………Tòa / (tổng số);

- Nhà chung cư thuộc khu đô thị hoặc từng dự án phát triển nhà ở chưathành lập tổ dân phố: ………………….. Tòa / (tng số); gồm: ………

- Nhà chung cư có tổtrưởng tổ dân phố thuộc khu đô thị hoặc từng dựán phát triển nhà ở tham gia vào Ban quản trị: …………. gồm: …………..

2. Tình hình quản vận hành, bảo trì nhà chung cư:

- Đối với nhà chung cư đã có Ban quản trị nhà chung cư: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

- Đối với nhà chung cư chưa có Ban quản trị nhà chung cư: ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Đ nghị tổng hợp theo các nội dung:công tác bàn giao giữa chủ đầu tư với Ban quản trị đã được thành lập; công tácbàn giao giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương; công tác vậnhành, bảo trì nhà chung cư (bao gồm cả công tác bo trì, vận hành thang máy); công tác thu chi tài chính, giá dịch vụ nhà chung cư; công tác cấp giấy chứng nhận; côngtác an ninh trật tự; công tác phòng cháy chữa cháy; trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường,...

3. Những khó khăn vướng mc, phát sinh trong công tác quản lýsử dụng, vận hành nhà chung cư; ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

III. Đánh giá công tác quản lý nhà chung cư trên địabàn……………:

1. Những điểm đã đạt được: …………………………………………………………………………

2. Những điểm còn hạn chế:…………………………………………………………………………

3. Đề xut, kiến nghị: ………………………………………………………………………………….

(Báo cáo kèm theo nội dung tng hp theo biu mu báo cáo tình hình quản sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn………...) - files mềm xin gửi về email: [email protected]vn


MẪU BIỂU

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG,VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo văn b
n s 4792/SXD-QLNngày 10 tháng 7 năm 2014 của Sở Xây dựng Hà Nội)

TT

Tên nhà chung cư

Địa chỉ

Tên chủ đầu tư

Tên Đơn vị cung ứng dịch vụ quản lý vận hành

Quy mô

Số căn hộ

Số lượng người thực tế sử dụng (người)

Số lượng giấy chứng nhận được cấp (Giấy)

Có thang máy hay không (Đánh số lượng thang máy nếu có)

Thời gian hoạt động

Quá trình hoạt động

Công tác bảo trì

Quy trình vận hành các dịch vụ

Các nội dung khác có liên quan

Ghi chú

Diện tích (m²)

Số tầng (Tầng)

Theo thiết kế (căn)

Sử dụng trên thực tế (căn)

Năm xây dựng

Năm đưa vào sử dụng

Thuộc Tổ dân phố

Thành lập Ban quản trị

Quy trình bảo trì (Đánh dấu X nếu có)

Hợp đồng bảo trì (Đánh dấu X nếu có)

Số lần bảo trì

Kinh phí bảo trì (nghìn đồng)

Phương án Quản lý nhà CC (Đánh dấu X nếu có)

Nội quy sử dụng nhà chung cư (Đánh dấu X nếu có)

Phương án PCCC

Cấp nước sạch

Kinh phí dịch vụ

Giá dịch vụ (nghìn đồng)

Sử dụng chung

Sử dụng riêng

Tên Tổ dân phố

Năm thành lập

Quyết định công nhận Ban quản trị

Số lần tổ chức Hội nghị nhà chung cư

Năm

Kinh phí (nghìn đồng)

Năm

Kinh phí (nghìn đồng)

Mạng nước sạch TP

Trạm

Năm

Kinh phí (nghìn đồng)

Năm

Phí dịch vụ theo m² (nghìn đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

A

Phường/xã/thị trấn …………………..

1

2

3

B

Phường/xã/thị trấn …………………..

1

2

3

Người lập biểu

TM. Ủy ban nhân dân quận/huyện ……………
CHỦ TỊCH

Ghi chú:

- Cộtsố 4 - Tên Đơn v quản lý vận hành, có thể thống kê bằng kýhiệu tắt tên gọi (ví dụ: A, B, C hoặc 1, 2, 3,…) và chú thích phía cuối bảng.

- Cột số 12 - Thang máy, đ nghị ghi số lượng thang máy theo thiết kế (vídụ: 1,2,3,...) đối với nhà chung cư cóthang máy; và b trng đối với nhà chung cư không có thang máy;

- Cột s 17 - Thành lậpBan Qun tr - Ghi số Quyết định - Ngày / tháng / năm thành lập;

- Cột số 18 - Số lần tổchức Hội nghị nhà chung cư - Đ nghị ghi Năm tổ chức Hội ngh nhà chung cư; đối với nhà chung cư tổ chức nhiu ln thì ghi N - Nămđã tổ chức; b trngđi với nhà chung cư chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư.

- Biểu báo cáo được in trên khổ giấyA3; files mềm xin gửi về email: danghuyhung_[email protected].