VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4793/VPCP-PL
V/v tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2704/BTP-PBGDPL ngày 18tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ý kiến như sau:

1. Tạm dừng triển khai việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng,khen thưởng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyếtđịnh số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ banhành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

2. Giao Bộ Tư pháp tổ chức triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận,biểu dương, xếp hạng, khen thưởng ở 3 cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật củangười dân tại cơ sở theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trong 2 năm, từ năm 2014đến năm 2015, tại các tỉnh: Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau, và thànhphố Hố Chí Minh để Bộ có điều kiện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểmtra việc thực hiện Quyết định này;

3. Căn cứ kết quả làm thử, trong Quí II năm 2016, Bộ Tư pháp tổng kết,đánh giá, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số09/2013/QĐ-TTg cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ: TH, TCCV;
- Lưu: VT, PL(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ