BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4796/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ tài sản

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trảlời công văn số 8934/NHNN-CNH ngày 2/10/2008 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam vềviệc lệ phí trước bạ tài sản do thay đổi tên doanh nghiệp của VILC, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

-Theo quy định tại điểm 10a, điểm 10d mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTCngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luậtvề lệ phí trước bạ: “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừtrường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyếtđịnh của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng kýquyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợpsau đây:

a)Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanhcó tư cách pháp nhân (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệphoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữuhạn, công ty cổ phần …) và tổ chức liên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sở hữu,sử dụng tài sản đó; hoặc khi các tổ chức liên doanh, hợp doanh đăng ký quyền sởhữu, sử dụng tài sản đó; hoặc khi các tổ chức liên doanh, hợp doanh giải thể,phân chia tài sản của mình cho các tổ chức, cá nhân thành viên đăng ký quyền sởhữu, sử dụng.

….d) Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổitên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thờiđổi chủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộpphí trước bạ)”.

Nhưvậy, đối với trường hợp Công ty cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam – là Côngty liên doanh với nước ngoài chuyển thành Công ty TNHH Cho thuê tài chính quốctế Việt Nam – là Công ty 100% vốn nước ngoài thì các tài sản thuộc diện phảiđăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Công tycho thuê tài chính quốc tế Việt Nam khi được đăng ký lại mang tên Công ty TNHHCho thuê tài chính quốc tế Việt Nam, trường hợp này thuộc diện đổi tên, đồngthời đổi chủ sở hữu tài sản nên phải chịu lệ phí trước bạ.

Tổngcục Thuế trả lời để Ngân hàng nhà nước Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương