BỘ TÀI CHÍNH
-----------

Số: 4797/BTC-ĐT

V/v: quản lý vốn tạm ứng đối với công tác giải phóng mặt bằng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

Việc tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng đối với công tác giải phóng mặt bằng đã được quy định cụ thể tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước (Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ: Sau khi chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp chứng từ, làm thủ tục thanh toán và thu hồi tạm ứng trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng).

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, số dư tạm ứng chưa thu hồi đối với công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư (bao gồm cả trung ương quản lý và địa phương quản lý) đến nay rất lớn. Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả và đúng chế độ quy định đối với nguồn vốn đầu tư bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chế độ tạm ứng và thu hồi tạm ứng đối với công tác giải phóng mặt bằng; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng theo đúng chế độ quy định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thực hiện việc thu hồi tạm ứng đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; không chờ đến khi toàn bộ các hộ dân trong phương án giải phóng mặt bằng đã nhận tiền mới làm thủ tục thu hồi tạm ứng.

- Chỉ đạo chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả. Nghiêm cấm việc tạm ứng vốn mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Trường hợp vốn tạm ứng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi đủ cho ngân sách nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra để khắc phục kịp thời việc thực hiện không nghiêm túc, không đúng quy định về tạm ứng vốn đối với công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án và các chủ đầu tư;

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTCP Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp