BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47TCT/CS
V/v ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 632/CT /NV ngày 4/12/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị xác định ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) thì hoạt động cung cấp và lắp đặt truyền hình cáp không thuộc ngành, nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc