BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 47TCT/PCCS
V/v: thuế đ/v dự án ODA

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Chinhánh FPT TP. Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 319 CV/FISHCM-04 ngày 2/11/2004 của Chi nhánh FPT TP. Hồ ChíMinh về thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm6 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn: “Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA nhưsau:

-Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốnODA hỗn hợp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc mộtphần được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Sốthuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụmua vào.

-Trường hợp chủ dự án nêu trên không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toántiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án: chủ dự án giaothầu có các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ thuế cung cấp các hàng hóa, dịch vụ theo giá không có thuế GTGT, thì nhàthầu chính được tính khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụcung cấp cho dự án”.

Căncứ hướng dẫn nêu trên, trường Đại học Cần Thơ là chủ dự án ODA theo cơ chế ngânsách nhà nước đầu tư không hoàn trả nhưng khi Chi nhánh FPT TP. Hồ Chí Minhcung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho Trường vẫn phải xuất hóa đơn GTGTtheo giá thanh toán có thuế GTGT. Nếu dự án của Trường Đại học Cần Thơ khôngđược ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT thì Chinhánh FPT TP. Hồ Chí Minh cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho dự án khôngphải tính thuế GTGT và được khấu trừ hoặc hoàn lại số thuế GTGT đối với hànghóa, dịch vụ mua vào có thuế GTGT.

Tổngcục Thuế trả lời để Chi nhánh FPT TP. Hồ Chí Minh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. HCM
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương