BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/BXD-HTKT
V/v: Cho ý kiến thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh KiênGiang.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 496/SKHĐT-TĐDA ngày 11/10/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang vềviệc cho ý kiến đối với thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu côngnghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở công trình. Sau khinghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở công trình như sau:

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở vớiquy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt: Tờ trình và hồ sơ thiết kế cơ sở hệthống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 cơ bản phù hợp vớiQuy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyếtđịnh số 2882/QĐ-UBND ngày 27/12/2010.

2. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn:

Thiết kế cơ sở đã đưa ra các phươngán thiết kế dựa trên các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, tuy nhiên để hoànthiện hồ sơ đề nghị chủ đầu tư:

- Bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng đối với phương án thiết kế san nền.

- Bổ sung các quy chuẩn xây dựng cơbản sau vào danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án:

+ QCVN 24: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về nước thải.

+ QCVN 14: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ QCVN 01: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹthuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

3. Điều kiện năng lực hoạt động xâydựng của đơn vị Tư vấn và năng lực hành nghề của các cá nhân tham gia lập thiếtkế cơ sở: Đảm bảo đầy đủ theo quy định hiện hành (Nhà thầu lập thiết kế cơ sởcó đăng ký kinh doanh, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế cơ sở có chứngchỉ hành nghề).

4. Về các nội dung chi tiết củathiết kế cơ sở:

- Về xử lý nước thải: Thiết kế cơ sởcũng chưa đưa ra phương án xây dựng trạm xử lý nước thải. Giải pháp công nghệxử lý nước thải chưa rõ ràng.

- Về thoát nước mưa: Thiết kế cơ sởchưa đưa ra các thông số của nguồn tiếp nhận.

- Về xử lý chất thải rắn: Để xâydựng khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn 1 đảm bảo tính đồng bộ và thuận lợitrong quá trình quản lý và khai thác, đề nghị Chủ đầu tư xem xét bổ sung cácphương án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệpđồng thời làm rõ khả năng xử lý chất thải rắn từ Khu công nghiệp Thạch Lộc đốivới khu bãi rác tập trung của huyện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thạch Lộc giai đoạn1, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang yêu cầu Chủ đầu tư kiểm tra,rà soát và hoàn thiện thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt, triển khai các bướctiếp theo, phù hợp với các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình./.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Hồng Tiến