BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 48/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần ĐTXD viễn thôngHoàng Hưng

Trả lời văn bản số 10. 09/CV-HH ngày 17/02/2009 của Công tyCổ phần ĐTXD viễn thông Hoàng Hưng về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theoqui định tại Thông tư số 9/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫnviệc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do biến độnggiá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vậtliệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khaithực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơngiá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầuđang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọnnhà thầu từ khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu, ... cho đến khi cókết quả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này (bắt buộc ápdụng); Đối với các gói thầu đang áp dụng hình thức giá hợp đồng theo giá trọngói và giá hợp đồng theo đơn giá, mà không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tưsố 09/2008/TT-BXD thì thực hiện theo qui định hiện hành.

Công ty Cổ phần ĐTXD viễn thông Hoàng Hưng căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh