BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 48/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷlợi 7

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 129/BQL ngày 29/3/2011 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 về vướngmắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định Nhà nước cóliên quan. Những nội dung về điều chỉnh giá hợp đồng trong hợp đồng đã ký chưarõ thì các bên cùng làm rõ để thực hiện.

2. Những hợp đồng chịu sự điều chỉnhcủa Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về hướng dẫn hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng thì thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư.

3. Những hợp đồng chịu sự điều chỉnhNghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng vềhướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì thực hiện theo hướngdẫn của Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

4. Phương pháp bù trừ trực tiếp nhưphụ lục kèm theo công văn số 129/BQL ngày 29/3/2011 cần xác định thời điểm tínhchênh lệch giá vật liệu: chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tạithời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu so với thời điểm 28 ngày trước ngày Nhàthầu nộp hồ sơ thanh toán theo quy định trong hợp đồng.

Với nội dung trên, Ban Quản lý Đầutư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh