TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 48/TANDTC-KHTCV/v thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Tòa án nhân dân tối cao triển khai thực hiện các nội dung như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

1. Mục tiêu

Mục tiêu ca thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) năm 2021 là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2021.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện;

- Phải đảm bảo thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo quy định;

- Gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị;

- Phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống Tòa án nhân dân, góp phn khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra gắn với công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Do đó, công tác THTK, CLP trong năm 2021 cn tập trung vào một s nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được giao;

b) Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2021 được giao;

c) Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

d) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

II. Mt số chỉ tiêu tiết kim

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhànước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được giao. Triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị, trong đó:

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát, sp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19, phấn đấu tiết kiệm trên 5% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản;

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

- Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi;

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

- Trong năm 2021, các đơn vị cần thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật;

- Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công.

- Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt. Tập trung đầu tư có trọng điểm các dự ánxây dựng trụ s Tòa án nhân dân cấp tỉnh, bố trí vốn đúng quy định, đảm bảo sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả, tránh đu tư dàn trải;

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: kịp thời cập nhật và hướng dẫn chủ đầu tư các dự án thuộc hệ thống Tòa án nhân dân các quy định mới ca pháp luật về đầu tư công, quản lý dự án; xây dựng kế hoạch đi kiểm tra thực tế các dự án; tăng cường công tác giám sát việc phê duyệt dự án đầu tư, dự toán xây dựng công trình của chủ đầu tư;

- Nâng cao công tác thẩm định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Có kế hoạch m các lớp tập huấn cho bộ phận thẩm định quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm việc thẩm định được chặt ch, tránh sai số;

- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công

>> Xem thêm:  Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2022

- Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn nhm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý các nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng đến những nội dung mới ban hành, sửa đi.

- Tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ s nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đi tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tổ chức xử lý tài sản dùng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Trong công tác mua sắm tài sn (bao gồm mua sắm tài sản theo Đ án và mua sắm thường xuyên), may sắm trang phục, ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn ca Bộ Tài chính về công tác đấu thầu đã nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, tài sản mua sm được đảm bảo đúng quy định, số lượng, chất lượng theo danh mục, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện tốt việc THTK, CLP trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân. Đặt ra ch tiêu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong việc thực hiện việc đấu thầu mua sm tập trung các gói thầu may sm trang phục, mua sm tài sản trong năm 2021 phấn đấu đạt từ 1.000 triệu đồng tr lên.

- Tổ chức sp xếp, xử lý xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 ca Chính phủ quy định về định mức sử dụng xe ô tô.

-  Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản công hiện nay, có thể coi đây là nhiệm vụ thiết thực trong công tác quản lý, những hiệu quả mang lại từ công nghệ không chỉ giúp giảm bớt số lượng s sách ghi chép mà còn giúp tiết kiệm chi phí, thời gian trong quản lý theo dõi tài sản, tăng tính chính xác về thông tin tài sản.

4. Quản lý chặt ch việc sử dụng lao động và thời gian lao động

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Tòa án tinh gọn, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch s 458-KH/BCS ngày 26/5/2017 của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân giai đoạn đến năm 2021; đảm bảo đến năm 2021 từng đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện tinh giản biên chế tối thiểu là 10%;

- Xây dựng chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

- Tiếp tục đy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án thông qua việc khẩn trương hoàn thiện và da vào sử dụng các phần mềm, ứng dụng vào hoạt động của Tòa án. Đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia làm nên tảng cho việc xây dựng Tòa án điện tử trong tương lai.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận “hành chính tư pháp” để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn gin hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết các yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau phiên tòa. Hoàn thiện quy trình phân công giải quyết các vụ việc, bảo đảm tính khách quan, ngẫu nhiên trong quá trình giải quyết.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới nhất

III. Giải pháp thực hiện

1. Thống nhất công tác ch đạo việc THTK, CLP năm 2021 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện phân công rõ ràng trách nhiệm cụ thể ca từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ về THTK, CLP. Quy định kết quả THTK, CLP là chỉ tiêu để đánh giá công tác thi đua, khen thưng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách mới ca Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị,tập huấn để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhm nâng cao nhận thc, trách nhiệm về ý nghĩa của công tác THTK, CLP; đặc biệt đề cao tính gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng chi tiêu ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản công: Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong qun lý tài sản công; tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của luật đầu tư công; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đm lực chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra trong quá trình đầu tư công; chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân...

4. Đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện trách nhiệm công khai theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, các nội dung đầu tư công theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả x lý hành vi lãng phí theo quy định.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể một số nội dung như: quản lý, sử dụng trụ s làm việc, nhà công vụ, tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, mua sắm, trang bị quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc..., công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ... Thủ trưng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơnvị cấp dưới trực thuộc. Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, th trưng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng; tăng cường phi hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2021 của Chính phủ, yêu cu Chánh án Tòa án nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưng cơ quan, đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, quán triệt, triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, chi tiêu tiết kiệm, chỉ tiêu đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cn thực hiện để đạt được mục tiêu, ch tiêu tiết kiệm đặt ra.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đi với các t chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021 của Chính phủ trong phạm vi quản lý.

>> Xem thêm:  Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra

3. Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THTK, CLP; thực hiện công khai trong THTK, CLP đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP.

Giao các đơn vị chuyên môn thuộc Tòa án nhân dân tối cao thực hiện kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP của Tòa án nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có kiểm tra việc trin khai thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021 của hệ thống Tòa án nhân dân và việc xây dựng, ban hành Chương trình THTK, CLP của các đơn vị báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao để báo cáo Chính phủ theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án (đ
b/c);
- Đ/c PCA N
guyễn Văn Du (đ chi đạo);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết);
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử TANDTC (đ
đăng);
- Lưu: VT, Cục KHTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du