BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 48/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc hạch toán tiền thu lệ phí hạt điều xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1500/HQLC-NV ngày23.12.2008 của Cục Hải quan tỉnh Lao Cai, số 1111/HQBP-CNTT ngày 25.12.2008 củaCục Hải quan tỉnh Bình Phước v/v nêu tại trích yếu. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ điểm 1.5 mục B phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTCngày 10.04.2006 của Bộ Tài chính: "Các đơn vị Hải quan, nếu có nhu cầu cóthể bổ sung tài khoản chi tiết cho những tài khoản kế toán đã được quy địnhtrong "Danh mục hệ thống tài khoản kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu" quy định trong Thông tư này"

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung thêm tàikhoản 3385: Phải trả lệ phí hạt điều vào danh mục hệ thống tài khoản kế toánthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hạch toán theo hướng dẫn tại Công văn số 6165/TCHQ-KTTT ngày 28.11.2008 của Tổng Cục Hải quan.

Trường hợp trên chương trình KT 559 tại đơn vị chưa có mụclệ phí hạt điều cho việc nhập biên lai lệ phí hải quan, nhập giấy nộp tiền lệphí hải quan; trên Bảng cân đối tài khoản kế toán không thể hiện tài khoản3385; hoặc đơn vị không thể nhập được tài khoản 3385: Phải trả lệ phí hạt điềuvào hệ thống KT 559 thì đề nghị đơn vị trực tiếp liên hệ với Cục công nghệ thôngtin và thống kê hải quan để được hướng dẫn cụ thể cách xử lý về mặt kỹ thuậtcủa chương trình KT 559.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ