CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 480/CP-CN
V/v điều chỉnh, bổ sung hợp đồng dự án đường Xuyên Á

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4944/GTVT-KHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2002 và số 421/GTVT-KHĐT ngày 11 tháng 02 năm 2003) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1962 BKH/VPXT ngày 04 tháng 4 năm 2003) về việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng tư vấn giám sát và xây lắp dự án đường Xuyên á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh gói thầu tư vấn giám sát và các gói thầu xây lắp V1, V2 và V3 thuộc dự án đường xuyên á, đối với các bổ sung do thay đổi thiết kế đã có dự toán được duyệt:

- Bổ sung 213.329.613.008 đ vào các hợp đồng xây lắp:

+ Hợp đồng V1: 48.391.680đ (trong đó dự phòng khối lượng và trượt giá là 18.830.166.490 đ).

+ Hợp đồng V2: 107.533.585.050đ (trong đó dự phòng khối lượng và trượt giá là 19.478.216.869 đ).

+ Hợp đồng V3: 57.404.956.278đ (trong đó dự phòng khối lượng và trượt giá là 19.148.465.885 đ).

- Bổ sung 464.452 USD vào hợp đồng tư vấn giám sát.

2.Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Quyết định và chịu trách nhiệm về giá trị bổ sung cho các hợp đồng xây lắp nói trên (không phải qua thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đối với các hạng mục bổ sung thay đổi thiết kế nhưng chưa có dự toán được duyệt, nhưng không vượt quá 62.609.693.744 đ.

- Chịu trách nhiệm rà soát các khoản chi phí để bảo đảm hiệu quả và phê duyệt bổ sung hợp đồng theo đúng quy định hiện hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng