TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/CT-TTHT
V/v hóa đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Đ/chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
MST: 0300588569

Trả lời văn bản số 59/CV-CTSKT /2014ngày 08/01/2014 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1.c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành ngày 20/12/2013):

c) Trường hợp người nộp thuế có đơnvị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụsở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho cơ quan thuế quản lýtrực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bánhàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sởchính của người nộp thuế.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanhnông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuấtbán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vịtrực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơnGTGT”.

Trường hợp Công ty có các đơn vị trực thuộc hạch toánphụ thuộc ở các địa bàn khác tỉnh, thành phố thực hiện kê khai thuế GTGT theophương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hoá là nông, lâm, thuỷ sản thì khi điềuchuyển hàng hoá này giữa các đơn vị trực thuộc với nhau phải sử dụng Phiếu xuấtkho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định nêu trên kể từ ngày 20/12/2013.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 1;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
124-3888/2014-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga