UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 480/CV-SXD
V/v khảo sát địa chất công trình xây dựng dân dụng

Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 6 năm 2008

Trong thời gian vừa qua một số chủđầu tư, đơn vị tư vấn xây dựng gặp khó khăn, lúng túng trong việc lựa chọnphương pháp khảo sát địa chất đối với các công trình xây dựng. Thực tế một sốcông trình nhà 2 tầng khi lập các bước thiết kế mà không tiến hành khảo sát địachất, việc tính toán thiết kế kết cấu công trình đều trên cơ sở các số liệu vềđịa chất là giả định nên việc thiết kế và thi công xây dựng công trình không đủđộ tin cậy, không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng tới sự an toàn, bền vững củacông trình và hiệu quả đầu tư dự án.

Về vấn đề này Sở Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Bất cứ công trình xây dựng nào cũngphải tiến hành khảo sát địa chất. Tuy nhiên việc lựa chọn phương pháp khảo địachất nào (khoan khảo sát địa chất, đào thăm dò địa chất ........ ) phải căn cứtheo quy mô tính chất công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, căn cứ theothực tế tình hình địa chất, địa chất thủy văn, địa hình địa mạo khu vực xâydựng công trình để lựa chọn phương pháp khảo sát địa chất cho phù hợp. Phươngpháp khảo sát địa chất do đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất, Chủ đầu tư quyết địnhvà phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn, quyết định của mình.

Tài liệu khảo sát địa chất phải phảnánh điều kiện địa chất công trình tại đúng địa điểm thực hiện khảo sát, số liệuđịa chất công trình phải đúng địa điểm bố trí móng công trình. Không sử dụngtài liệu khảo sát xây dựng tại địa điểm khác hoặc của công trình khác để thiếtkế, chỉ sử dụng tài liệu khảo sát xây dựng tại địa điểm lân cận hoặc của côngtrình lân cận để tham khảo.

Số lượng, độ sâu, khoảng cách cácđiểm thăm dò khảo sát được xác định theo các tiêu chuẩn áp dụng phù hợp vớibước thiết kế kỹ thuật, phù hợp với dạng công trình. Kết quả khảo sát trongbước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để tính toán xử lý nềnmóng, kết cấu chịu lực của công trình; đề xuất các giải pháp thi công xử lýnền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn chocông trình và các công trình lân cận.

Tỉnh Điện Biên nằm trong vùng độngđất mạnh, địa chất phức tạp, địa hình nhiều núi cao, chia cắt, đứt gãy, lúntrượt sạt lở, một số vùng có Karst vì vậy khảo sát địa chất là công tác đặcbiệt quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư các dựán. Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn xây dựng thực hiệnnghiêm túc công tác khảo sát địa chất làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng côngtrình. Việc quản lý chất lượng công tác khảo sát địa chất tuân thủ theo quyđịnh tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 06/2006/TT-BXD của BộXây dựng hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kếxây dựng công trình, Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về tăng cườnghiệu quả và chất lượng của công tác khảo sát xây dựng; Hướng dẫn số 98/HD-SXDngày 19/3/2007 của Sở Xây dựng về quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và cáctiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát địa chất.

Các tài liệu hướng dẫn, các văn bảnquy phạm pháp luật quy định về công tác khảo sát địa chất có thể tham khảo trêntrang thông tin điện tử Sở Xây dựng: www.sxddienbien.gov.vn. Trong quá trìnhthực hiện có gì vướng mắc đề nghị gửi văn bản để Sở Xây dựng nghiên cứu hướngdẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh;
- Các phòng Công thương huyện;
- Các phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố;
- Các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức tư vấn xây dựng;
- Các phòng ban Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh