TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
---------------------
V/v: Ký xác nhận Tờ khai nguồn gốc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Công ty Toyota Việt Nam
Trả lời công văn số 307/2012/TMV-PPLD ngày 23/5/2012 của Công ty Toyota Việt Nam đề nghị cho phép Chi nhánh của Công ty tại Hồ Chí Minh được ký và đóng dấu xác nhận trên Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định hiện hành thì các chứng từ và nội dung các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan phải thống nhất. Do vậy, đơn vị ký và đóng dấu xác nhận trên Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu phải là đơn vị ký hợp đồng nhập khẩu, ký xác nhận trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp Công ty muốn ủy quyền cho Chi nhánh của Công ty tại Hồ Chí Minh ký và đóng dấu xác nhận trên Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu thì Công ty phải ủy quyền cho Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng nhập khẩu và ký xác nhận trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải