TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/GSQL-GQ2
V/v khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH ADVANEX Việt Nam.
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời văn bản số 1805/XNK-AVNngày 18/05/2013 của Công ty TNHH ADVANEX Việt Nam về khai hải quan lô hàng nhậpkhẩu có nhiều hợp đồng trên cùng một tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý vềhải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục khai hải quan đối với hànghóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng được quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 10 Thôngtư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cụcHải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính