THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 480/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án sử dụng vốn vay phát triển của CHLB Đức

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 1327/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 3 năm 2010) về việc phê duyệt danhmục dự án do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Cải tạonâng cấp lưới điện nông thôn” do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cho vay pháttriển trị giá 120.000.000 Euro như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại côngvăn nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cônghàm thông báo chính thức với Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về việc phê duyệtdanh mục đối với dự án trên.

3. Giao Bộ Công Thương phối hợp vớicác bộ, ngành liên quan thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theoquy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm