TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/TXNK-CST
V/v: thuế GTGT đối với mặt hàng chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam.
(Lô P1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1602005/GKCV-CV ngày 9/3/2016 của Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Ngày 8/3/2016, Bộ Tài chính có công văn số 3010/BTC-CST hướng dẫn Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam về thuế GTGT đốivới mặt hàng chế phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải (xin gửi kèm theo). Đnghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3010/BTC-CST nêu trên.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Goshu Kohsan Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Phương (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng