TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4800 TCHQ/GSQL
V/v khiếu nại về áp mã số thuế của Cty LD TNHH Crow Saigon

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 041/CBCS (công văn không ghi ngày, tháng) của Công ty LD TNHH Crow Saigon đề nghị điều chỉnh mã số cho mặt hàng “vecni phủ chịu nhiệt trên 100oC”, tên thương mại là: Water Reducible spray laquer 46900C, theo Tờ khai nhập khẩu số 25547/NK /KD/ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2003, tại Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục C và D quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi 2003; Căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Công văn 3991/TCHQ-GSQL ngày 26 tháng 8 năm 2004 của Tổng cục Hải quan về công tác phân loại hàng hoá, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và trả lời Công ty theo thẩm quyền và trình tự khiếu nại.

Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục Hải quan có chỉ đạo kịp thời.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh