BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4801/TCT-CS
V/v cấp hoá đơn lẻ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1358/CT-TH-NV &DT ngày 09/11/2010của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về cấp hoá đơn lẻ đối với doanh nghiệp giải thể,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002của Chính phủ quy định về in, phát hành và quản lí hoá đơn có quy định:

“e) Khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổihình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động, phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụnghoá đơn và nộp lại toàn bộ số hoá đơn chưa sử dụng cho cơ quan cung cấp hoặcđăng ký sử dụng hoá đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày, kể từ khi có quyếtđịnh sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừnghoạt động.”

Tại điểm 1.8, 1.9 mục VI, Phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng,quản lí hoá đơn; Điểm 2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002của Bộ Tài chính quy định:

“...loại hoá đơn cấp lẻ là: Hoá đơn bán hàng thôngthường”

“1.9- Đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản:Hội đồng giải thể doanh nghiệp, phá sản, cơ quan thi hành án được sử dụng hoá đơnđể bán tài sản, hàng hoá thu tiền. Căn cứ công văn đề nghị, cơ quan thuế bánhoá đơn cho các tổ chức bán tài sản, hàng hoá sử dụng. Số hoá đơn sử dụng đượcđóng dấu của tổ chức bán hàng vào phía trên bên trái hoá đơn và thực hiện thanh,quyết toán số hoá đơn theo quy định với cơ quan thuế nơi bán hoá đơn.”

“Hoá đơn cấp lẻ được cấp trực tiếp tại Chi cục thuếhoặc Đội thuế. Tuỳ theo đặc điểm địa bàn và nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ, Chi cụcthuế thông báo công khai địa điểm bán hoá đơn nhằm phục vụ thuận lợi nhất chođối tượng nộp thuế có nhu cầu. Đối tượng được cấp hoá đơn lẻ phải nộp thuế (thubằng biên lai thuế) trước khi nhận hoá đơn. Người có nhu cầu tự khai doanh thukèm theo hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên để làm căn cứ cấp hoá đơn lẻ.Hoá đơn được lập tại cơ quan thuế; liên 1, liên 2 giao cho người được cấp hoáđơn; liên 3 lưu tại cơ quan thuế. Hoá đơn cấp lẻ phải được đóng dấu của cơ quanthuế vào phía trên bên trái của từng liên. Cơ quan thuế phải mở sổ theo dõiriêng các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn lẻ như một tổ chức, cá nhân sử dụnghoá đơn.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH TM&DVHương Tràm đã làm thủ tục giải thể, đã quyết toán trả lại hoá đơn và có phátsinh hoạt động bán tài sản thuộc sở hữu của công ty nhưng không theo dõi trênhệ thống sổ sách kế toán của Công ty (tài sản không phục vụ cho hoạt động sảnxuất kinh doanh của Công ty) có nhu cầu được cấp hoá đơn để giao cho tổ chức,cá nhân khác làm chứng từ hoạch toán thì được cấp hoá đơn lẻ trực tiếp tại Chicục thuế và nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định hiện hành trước khi nhậnhoá đơn. Loại hoá đơn cấp lẻ là: Hoá đơn bán hàng thông thường. Công ty TNHH TM&DVHương Tràm phải tự khai doanh thu kèm Hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên đểcơ quan thuế làm căn cứ cấp hoá đơn lẻ.

Hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên được quy địnhtại Mục I Hợp đồng mua bán tài sản thuộc Chương XVIIII Hợp đồng dân sự thôngdụng của Bộ Luật dân sự. Vì vậy, khi cấp hoá đơn lẻ cơ quan thuế cần xem xéttính hợp pháp của Hợp đồng mua bán tài sản liên quan đến quyền tài sản thuộc sởhữu bên bán

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ PC- TCT ;
- Lưu: VT, CS (6b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Hồng Hải