BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4803 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất tỏi củ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Sinh Thuỷ

Trả lời công văn số 40/CV-ST ngày 20/08/2004 của Doanh nghiệp Tư nhân Sinh thuỷ về việc tạm nhập tái xuất tỏi củ;

Trong khi chờ xác minh nơi nhập khẩu cuối cùng số tỏi được doanh nghiệp TNTX, Bộ Thương mại đồng ý Doanh nghiệp Tư nhân Sinh thuỷ được tạm nhập tỏi củ từ thị trường Trung Quốc để tái xuất sang thị trường Lào theo các điều kiện dưới đây:

- Số lượng: 1.000 tấn

- Trị giá: 150.000 USD

- Cửa khẩu nhập hàng: Hữu Nghị (Lạng Sơn)

- Cửa khẩu xuất hàng: Lao Bảo (Quảng Trị)

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Sau khi Doanh nghiệp thực hiện xong số lượng cho phép tạm nhập tái xuất (có tờ khai hải quan tạm nhập và thực tái xuất) Bộ Thương mại sẽ xem xét giải quyết tiếp.

Văn bản này có giá trị đến 30/09/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu