VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4803/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Long Đại và sông Kiên Giang, tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (các côngvăn: số 636/UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 , số 243/UBND ngày 14 tháng 3 năm2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3417/BKHĐT-KTNN ngày16 tháng 5 năm 2012), Tài chính (công văn số 4800/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm2012), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1161/BNN-TCTL ngày 20tháng 4 năm 2012) về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông Long Đạivà sông Kiên Giang thuộc xã Tân Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo lập và phêduyệt dự án sửa chữa kè chống sát lở bờ sông Long Đại và Kiên Giang đoạn quathôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh với chiều dài khoảng 300 mét, saukhi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy mô, phương ánkỹ thuật.

Về nguồn vốn đầu tư: Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngBình chủ động huy động nguồn vốn địa phương để đầu tư dự án. Đối với nguồn vốn hỗtrợ từ ngân sách trung ương thực hiện theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từvốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

2. Đối với các khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngBình chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức theodõi chặt chẽ diễn biến và xử lý kịp thời sạt lở theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; bảo đảm an toàn, phòng chống lụt bão.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý