NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4805/NHNN-DBTKTT
V/v chấp hành chế độ báo cáo CĐTKKT ngày theo công văn số 6798/NHNN-DBTKTT .

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Ông (Bà) Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc)

Thực hiện chỉđạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày03/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ ngày 01/11/2009 các tổchức tín dụng (TCTD) thực hiện lập và gửi bảng cân đối tài khoản kế toán hàngngày (CĐTKKT ngày) cho NHNN.

Từ ngày 01/5 đến31/5/2011, nhìn chung các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt chế độ báo cáo.NHNN đánh giá cao những TCTD (nêu tại Phụ lục 1) chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạocủa Thống đốc NHNN, đảm bảo tính kịp thời và chính xác của CĐTKKT ngày gửi NHNN.

Trong thời giantừ ngày 23/5 đến 10/6/2011, NHNN không nhận được báo cáo CĐTKKT ngày theo quyđịnh của một số TCTD (nêu tại Phụ lục 2).

Trong quá trìnhkiểm tra tình hình chấp hành báo cáo theo công văn số 8900/NHNN-TCKT ngày12/11/2009, công văn số 3363/NHNN-DBTKTT ngày 7/5/2010, công văn số 4784/NHNN-DBTKTT ngày 28/6/2010 và công văn số 2036/NHNN-DBTKTT ngày 14/3/2011về việc bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo bảng CĐTKKT ngày, một số TCTD (Phụlục 3) vẫn chưa thực hiện gửi báo cáo tài khoản theo hướng dẫn của NHNN tạicông văn số 9140/NHNN-CNTH ngày 23/11/2009, công văn số 3487/NHNN-CNTH ngày12/5/2010, công văn 4849/NHNN-CNTH ngày 30/6/2010 và công văn số 2559/NHNN-CNTHngày 1/4/2011.

NHNN yêu cầu cácTCTD có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN tạicông văn số 6798/NHNN-DBTKTT và các văn bản liên quan đến việc thực hiện báo cáoCĐTKKT ngày. Các đơn vị gặp phải vấn đề file lỗi hoặc sai số liệu cần chủ độngkhắc phục ngay để đảm bảo việc truyền, nhận CĐTKKT ngày được thông suốt, kịpthời.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc về kỹ thuật công nghệ và nghiệp vụ, đềnghị Ông (Bà) phản ánh ngay về NHNN (Cục Công nghệ tin học hoặc Vụ Dự báo,thống kê tiền tệ) để kịp thời xử lý./.

Nơi nhận:
- Các TCTD;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến; (để b/c);
- Cục CNTH; (để phối hợp)
- Cơ quan TTGSNH; (để phối hợp)
- Lưu VT, DBTKTT2.
Đính kèm:
- Phụ lục 1;
- Phụ luc 2;
- Phụ lục 3.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ DỰ BÁO, THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Quốc Hưng