BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4806/BGDĐT-GDĐH
V/v: báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học;
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm.

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi chung là các trường) triển khai thu thập thông tin, báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

Cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó, các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

b) Yêu cầu

- Báo cáo phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo;

- Báo cáo là yêu cầu bắt buộc, làm cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các trường;

- Báo cáo phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của trường.

2. Nội dung

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (tính theo ngành đào tạo) gồm các nội dung sau:

- Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Báo cáo phân tích kết quả điều tra dựa trên 3 chỉ tiêu: Có việc làm, chưa có việc làm, chưa có việc làm và đang học nâng cao.

- Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp: Báo cáo phân tích kết quả điều tra sinh viên tốt nghiệp đang làm việc theo khu vực (khu vực nhà nước, tổ chức tư nhân, liên doanh với nước ngoài).

- Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Báo cáo đánh giá tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và đưa ra các kiến nghị trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học hoặc những thay đổi khác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.

3. Tổ chức thực hiện

Từ năm 2016, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm triển khai việc thu thập thông tin, xây dựng và công bố báo cáo về việc làm của sinh viên chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất (tính từ sinh viên tốt nghiệp năm 2015) trên trang thông tin điện tử của trường, đồng thời gửi báo cáo (kèm theo phụ lục và minh chứng về phương pháp, quy trình thực hiện báo cáo để phục vụ việc xác thực thông tin) về Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua Vụ Giáo dục Đại học, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và file gửi qua địa chỉ email nttthuy@moet.gov.vn, trước ngày

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hằng năm là yêu cầu bắt buộc đối với các trường, là điều kiện để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc tuyển sinh của các trường trong năm học tiếp theo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (để phối hợp);
- UBND các tỉnh/thành phố (để phối hợp chđạo);
- Các Bộ/ngành (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNGBùi Văn Ga

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị…………..

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN
(Kèm theo Công văn số ngày....tháng ...năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên người báo cáo: …………………….Điện thoại/ Email liên hệ:…………………..……….

Đường link website công khai báo cáo …………………………………………………………

Năm tốt nghiệp ……………………………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo ……………………………………………………………………………………

TT

Ngành đào tạo, mã số

Tổng số SVTN

Chia theo giới tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN có việc làm*

Khu vực làm việc

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tổng cộng:

Ghi chú: * Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được tính là:

………., ngày…….tháng…….năm 20….....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)