TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4806/TCHQ-KTTT
V/v không thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Công ty TNHH công nghiệp PLUS Việt Nam
Lô 3, Đường 1A Khu CN Biên Hoà 2, Đồng Nai

Trả lời công văn số 144/KTT /TCHQ ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Công ty TNHH công nghiệp PLUS Việt Nam về việc xin không thu thuế nhập khẩu cho lô hàng vỏ bìa đựng hồ sơ bị trầy sước, không đạt tiêu chuẩn và ốc vít các loại sai quy cách đã xuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét hoàn thuế nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998, Thông tư số 151/1999/TT /BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Đề nghị công ty hoàn thiện hồ sơ và gửi về Tổng cục Hải quan các tài liệu sau đây:

- Chứng thư giám định của cơ quan giám định có thẩm quyền về lô hàng không đạt chất lượng, sai quy cách phải tái xuất.

- Giải trình lý do tái xuất 50.000 cái ốc sctp 1.4x35 tại tờ khai số 430/XK /TX/BH ngày 26 tháng 12 năm 2003.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và gửi bổ xung hồ sơ đúng yêu cầu.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An