BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4807/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

Trả lời công văn số 1601/LOG /SEVngày 16/01/2013 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) v/v xinhướng dẫn thủ tục hải quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa là nguyên vậtliệu nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ lắp đặt công trình theo hợp đồngthầu ký với SEV: Căn cứ hướng dẫn tại Điều 45 và Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì nhà thầu phải làm thủ tụchải quan. Hóa đơn trong hồ sơ hải quan là hóa đơn thương mại của người bán ởnước ngoài cấp cho nhà thầu.

Trường hợp số lượng hàng hóa trênhóa đơn nhiều hơn thực tế trong từng lần đưa vào thì cơ quan hải quan lập bảngkê theo dõi trừ lùi từng lần.

2. Đối với hàng hóa là nguyên vậtliệu sản xuất trong nước phục vụ xây dựng, lắp đặt cho SEV (bao gồm cả trườnghợp nhà thầu tự sản xuất và cung cấp): Để tạo điều kiện thuận lợi cho SEV, trêncơ sở hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 củaBộ Tài chính thì hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chếxuất được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào mà không cần tờ khai hải quannếu đáp ứng được điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Dovậy, đồng ý đề xuất của SEV về việc không yêu cầu nhà thầu mở tờ khai hải quanđối với hàng hóa là nguyên vật liệu có nguồn gốc sản xuất trong nước đưa vàoxây dựng, lắp đặt theo hợp đồng thầu với SEV.

Bộ Tài chính trả lời để Công tyTNHH Samsung Electronics Việt Nam được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn