VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4807/VPCP-QHQT
V/v ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc chuẩn bị Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của WB.

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên,
Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Xét Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3898/BKHĐT-KTĐNngày 01 tháng 6 năm 2012) về tình hình triển khai Dự án Nâng cấp đô thị miềnnúi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB); căn cứ kết quả cuộc họp tạiVăn phòng Chính phủ vào ngày 25 tháng 6 năm 2012 do Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải chủ trì với đại diện WB và lãnh đạo của các cơ quan, địa phương liên quan,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân các tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng,Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với WB và các cơ quan liên quan, khẩn trương tiếnhành các công tác chuẩn bị, hoàn tất đề cương và văn kiện Dự án, trình duyệttheo quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án trong năm tài khóa2014 của WB.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng có văn bản hướngdẫn các địa phương triển khai công tác chuẩn bị, hoàn tất Đề cương Dự án, trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩntrương làm việc cụ thể với WB để:

- Nghiên cứu khả năng áp dụng và tính khả thi của phươngthức quản lý tài chính thông qua Quỹ Phát triển đô thị địa phương cho Dự ántrên theo đề xuất của WB, so sánh với việc phân cấp giao trực tiếp cho các địaphương quản lý theo phương thức truyền thống hiện nay;

- Căn cứ vào kết quả nghiên cứu trên và các bài học kinhnghiệm từ việc triển khai các dự án nâng cấp đô thị hiện nay, lựa chọn phươngthức tiếp cận và quản lý tài chính phù hợp, bảo đảm tiến độ triển khai và hiệuquả sử dụng nguồn vốn vay của WB cho Dự án, đề xuất kiến nghị lên Thủ tướngChính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng WB tại Hà Nội (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP;
các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý