VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Đề án đào tạo và phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2011

Kính gửi:
Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Đề án đào tạo và phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (các Tờ trình số 71/TTr-BTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2010 và số 21/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Sau khi Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo hoàn chỉnh lại Đề án này thành Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020 để phê duyệt, trong đó có các nội dung chính sau đây:
1. Xác định nhu cầu nhân lực của ngành theo trình độ, ngành nghề, địa bản.
2. Các giải pháp thực hiện:
- Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo (căn cứ vào quy hoạch chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì);
- Đổi mới chương trình đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Bộ chủ quản phối hợp triển khai);
- Đào tạo giáo viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Bộ chủ quản phối hợp);
- Chính sách với người dạy và người học (Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ chủ quản, Bộ Tài chính...);

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

- Đổi mới quản lý các cơ sở đào tạo;
- Kế hoạch tuyển sinh đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành (Bộ Chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện);
- Kinh phí triển khai, Bộ chủ quản xác định theo hướng dẫn của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ;
các Vụ: TCCV, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). VM 17
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?