TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
V/v: Xuất khẩu tinh quặng ilmenite tồn kho
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định
Trả lời công văn số 707/HQBĐ-NV ngày 19/7/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc thực hiện công văn số 368/BCT-CNNg ngày 16/01/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu tinh quặng ilmenit tồn kho, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:
Cục Hải quan tỉnh Bình Định nghiên cứu thực hiện thủ tục hải quan đối với việc xuất khẩu tinh quặng ilmenit tồn kho theo đúng quy định tại công văn số 368/BCT-CNNg ngày 16/01/2012 của Bộ Công Thương. Trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc thì hướng dẫn doanh nghiệp có ý kiến trực tiếp với Bộ Công Thương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải