THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Xuất cấp vắc xin cúm gia cầm H5N1 Re5 dự phòng năm 2014 cho các địa phương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1094/BNN-TY ngày 02 tháng 4 năm 2014 về sử dụng vắc xin cúm gia cầm H5N1 Re5 dự phòng năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý xuất cấp 7.789.500 liều vắc xin cúm gia cầm H5N1 Re5 thuộc nguồn dự phòng chống dịch khẩn cấp năm 2014 để hỗ trợ một số địa phương tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc xuất cấp vắc xin và phối hợp với các địa phương hướng dẫn sử dụng vắc xin đúng mục đích, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải