BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4819/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT .

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1322/HQĐNa-GSQL ngày 17/08/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về việc Công ty TNHH Shiseido Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bán sản phẩm (mỹ phẩm) do Công ty sản xuất cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 26/09/2011, Bộ Công Thương có công văn số 8870/BCT-XNK ngày 26/09/2011 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06/05/2011 của Bộ Công Thương, theo đó DNCX bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất vào thị trường nội địa không phải thực hiện các quy định tại Thông báo 197/TB-BCT dẫn trên. Thủ tục xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh