BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 482/BXD-ĐMDN
V/v Góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 1245/BKH-QLKTTW ngày 01/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Xây dựngtham gia góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày05/9/2007 của Chính phủ (Dưới đây gọi tắt là Nghị định 139) hướng dẫn chi tiếtthi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cómột số ý kiến như sau:

1. Việc bổ sung, sửa đổi Nghị định139 theo những nội dung đã đề cập trong dự thảo là thiết thực nhằm góp phần hơnnữa vào việc thực hiện thành công Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nâng cao hơnnữa hiệu lực của Luật Doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi hoạt động của cácloại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệpnhà nước, các đơn vị sự nghiệp, trong đó có các Ban Quản lý dự án sang hoạtđộng theo Luật này, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để làmrõ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan dưới đây.

2. Một số nội dung đề nghị làm rõ,sửa đổi, bổ sung:

2.1. Điểm b,c, Khoản 15, Điều 4Luật Doanh nghiệp quy định điều kiện một Công ty được coi là Công ty mẹ củaCông ty khác khi “Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tấtcả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty đó”, hoặckhi “Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó”.Về vấn đề này, đề nghị quy định rõ nội dung quản lý, giám sát và việc lập Báocáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ đối với các Công ty con khi một Công tyđược coi là Công ty mẹ trong 02 trường hợp này.

2.2. Đề nghị hướng dẫn, bổ sung cácquy định về thủ tục, nội dung việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của cácCông ty cổ phần có nhu cầu chuyển đổi.

2.3. Bổ sung quy định cách đặt têncác Công ty mẹ là Tổng công ty, Tập đoàn sở hữu 100% vốn nhà nước sau khichuyển thành Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty cổ phần.

2.4. Bổ sung hướng dẫn việc thamgia liên kết của các Công ty cổ phần. Công ty TNHH để hình thành Nhóm Công tyhoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

2.5. Bổ sung các quy định: tổ chứclà chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên; cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty TNHHmột thành viên được chuyển đổi từ các Công ty nhà nước là các Công ty mẹ Tậpđoàn, Tổng công ty nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) vàmối quan hệ giữa Hội đồng thành viên Tập đoàn với các Tổng công ty, Công ty doTập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ theo các phương thức quản lý điều hành quyđịnh tại Điều 13, Điều 15 Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 của Chínhphủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Tập đoàn kinh tế nhànước.

Trên đây là một số ý kiến của BộXây dựng về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫnthi hành Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợpbáo cáo Chính phủ trước khi ban hành Nghị định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, ĐMDN, PC-AV (10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn