BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 482/BYT-DP
V/v tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và để tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, ngày hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về phòng chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội; tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm và các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ban hành kế hoạch và bố trí đủ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, cơ quan và các địa phương chủ động triển khai công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia đạt kết quả.

Trân trọng cảm ơn./.

 

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Thanh tra Bộ; VP Bộ; các Vụ, Cục: PC, TT-KT, KCB, ATTP;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn