BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/TCHQ-GSQL
V/v C/O hợp lệ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan TP Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 443/CV-XNK ngày 12/11/2008 của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và côngvăn số 35/CV-XNK ngày 11/11/2008 của Công ty Phát triển công nghệ T&T đềnghị xem xét lại một số C/O mẫu E không được chấp nhận khi làm thủ tục nhậpkhẩu tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Yên viên - Hà Nội. Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Qua xem xét công văn và các hồ sơgửi kèm của hai công ty cho thấy trên các C/O mẫu E, tại ô số 9 ghi trị giá FOBbằng với trị giá ghi trên hóa đơn (giá CIP). Về việc này, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 6204/TCHQ-GSQL ngày 02/12/2008 và công văn số 403/TCHQ-GSQL ngày21/01/2009 trả lời và chỉ đạo Cục Hải quan TP Hà Nội xử lý các trường hợp xảyra tương tự như đối với việc xác định tính hợp lệ của các C/O mẫu E của haicông ty trên.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầuCục Hải quan TP Hà Nội căn cứ nội dung hai công văn trên để chỉ đạo Chi cục Hảiquan Ga đường sắt Yên viên - Hà Nội trả lời và giải quyết cho doanh nghiệp.Đồng thời, yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội có hướng dẫn chung cho các đơn vịtrực thuộc để thống nhất thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Tập đoàn T&T
- Cty Phát triển công nghệ T&T (Thay trả lời)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Lưu: VT, GSQL (3 bản)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn