BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/TCT-CS
V/v trả lời đơn kiến nghị

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được Đơn kiếnnghị của bà Ngô Thị Quỳnh Thanh (Khối Tân Phú, phường Hoà Hiếu, thị xã TháiHoà, tỉnh Nghệ An) đề nghị kiểm tra, rà soát về thẩm quyền của UBND tỉnh NghệAn trong việc ban hành Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 9/7/2010 và Quyếtđịnh số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 quy định mức doanh thu tối thiểu và tỷlệ phần trăm chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa đối với doanh thu của từng loạixe ô tô, máy thi công, để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với các tổchức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1; Khoản 2 Điều 37 LuậtQuản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

"1. Người nộp thuế nộp thuếtheo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký thuế;

b) Không nộp hồ sơ khai thuế;nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuếhoặc ngày hết thời hạn gia hạn hồ sơ khai thuế;

c) Không khai thuế, không nộp bổsung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác,trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;

d) Không phản ánh hoặc phản ánhkhông đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ sách kế toán để xác địnhnghĩa vụ thuế;

đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóađơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuếphải nộp trong thời hạn quy định;

e) Mua, bán, trao đổi và hạchtoán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trênthị trường;

g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc pháttán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

2. Các căn cứ ấn định thuế baogồm:

a) Cơ sở dữ liệu của cơ quanthuế;

b) So sánh số thuế phải nộp củacơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;

c) Tài liệu và kết quả kiểm tra,thanh tra còn hiệu lực."

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 có hiệulực từ ngày 01/01/2014 không quy định việc đình chỉ nguyên liệu, nhiên liệu,năng lượng, hàng hóa vượt mức tiêu hao hợp lý và không quy định doanh nghiệpphải thông báo với cơ quan thuế định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý.

Căn cứ các quy định nêu trên, đốivới người nộp thuế có các hành vi vi phạm pháp luật về thuế thì cơ quan thuếthực hiện ấn định số thuế phải nộp và xử phạt vi phạm theo quy định của phápluật.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An căncứ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từngày 01/01/2014 để nghiên cứu, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xemxét, sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 9/7/2010 và Quyếtđịnh số 41/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 đảm bảo phù hợp với quy định của phápluật có liên quan có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Bà Ngô Thị Quỳnh Thanh
(Khối Tân Phú, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An)
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn