Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 482 TCT/NV6
NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH
THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh KiênGiang

Trả lời Công văn số 343/CT-TTr ngày 31/12/2002 của Cục thuế về việc ấn định thuế GTGT và thuế TNDNđối với doanh nghiệp không thực hiện sổ sách kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Theo qui định tại điểm 7a, Phần Đ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT thì:

"Cơ quan thuế có quyền ấn định thuế GTGT phải nộp đốivới các đối tượng nộp thuế trong các trường hợp... Cơ sở kinh doanh không thựchiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ..."

Theo qui định tại Điểm 7a, phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp thì: "Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhậpchịu thuế để tính thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp... cơsở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hoá đơnchứng từ..."

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp khôngthực hiện sổ sách kế toán, không có hoá đơn đầu vào, không có chứng từ chi phíthì Cục thuế có quyền ấn định thuế GTGT, thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN. Căn cứ để ấn định thuế GTGT, thunhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là tài liệu điều tra của cơ quan thuế haymức thuế GTGT, thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề,cùng qui mô kinh doanh. Trường hợp qua khảo sát tình hình SXKD ở địa phương,Cục thuế đã xây dựng tỷ lệ GTGT, tỷ lệ TNCT để áp dụng ấn định chung cho các cơsở kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, thì thuế GTGT ấn định được xácđịnh theo công thức:

Thuế GTGT = (Doanh thu x tỷ lệ GTGT) x thuế suất GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơnvị thực hiện.