VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 482/VPCP-KTTH
V/v giải tỏa cưỡng chế thuế đối với Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 554/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 01 năm 2010 về việc giải tỏa cưỡng chếthuế liên quan đến lô hàng ôtô nhập khẩu năm 2004-2005 của Chi nhánh Công tyxuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tại Hải Phòng, thay mặt Thủ tướngChính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục giải tỏa cưỡngchế về thuế đối với Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật như đềnghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

2. Bộ Công an khẩn trương báo cáokết quả việc xử lý về thuế nhập khẩu xe ôtô năm 2004, 2005 theo ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 công văn số 6441/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 9năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng