BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4820/BNN-KH
V/v xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng phòng chống dịch bệnh thủy sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- UBND tỉnh: Quảng Nam, Trà Vinh
- Cục Thú y
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco
- Công ty TNHH Tân An

Thực hiện Quyết định số 831/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hóa chất sát trùng dự trữ quốcgia cho tỉnh Quảng Nam và tỉnh Trà Vinh để phòng, chống dịch bệnh thủy sản, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ươngNavetco thực hiện xuất không thu tiền 10 tấn hóa chất sát trùng Sodium Chlorite20% dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam.

2. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất khôngthu tiền 80 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min dự trữ quốc gia để hỗ trợcho tỉnh Trà Vinh.

3. Đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chấtlượng hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tạitrung tâm tỉnh; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp,đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáokết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

4. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra,hướng dẫn các địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiệnhành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảmbảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho các tỉnh phòng, chống dịchbệnh thủy sản.

5. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng dựtrữ quốc gia ở các địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền củaUBND tỉnh.

Đề nghị UBND các tỉnh: Quảng Nam, Trà Vinh chỉ đạovà tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng dự trữ quốc giađúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh thủy sản,không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- BỘ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh