VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------------
V/v: tiến độ của các dự án lớn và một số cơ chế, chính sách cho Khu kinh tế Vân Phong.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số 1165/UBND ngày 16 tháng 3 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 3450/BCT-NL ngày 18 tháng 4 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2582/BKHĐT-QLKKT ngày 26 tháng 4 năm 2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1439/BTNMT-KH ngày 04 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 5824/BTC-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2011) và Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3026/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2011) và ý kiến của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 765/HHVN-KHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2011) về việc tiến độ của các dự án lớn và một số cơ chế, chính sách cho Khu kinh tế Vân Phong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc ngành dầu khí và điện lực trong Khu kinh tế Vân Phong.
2. Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sớm hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng hai bến khởi động, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế quản lý khai thác, phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; hoàn thiện quy chế hoạt động cảng trung chuyển quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2011.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7461/VPCP-QHQT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ đối với dự án nhà máy thép tại Khu kinh tế Vân phong.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, NC, QHQT, PL, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 24
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý