TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4822/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện cơ Solen (Việt Nam)
Địa chỉ: Đường 12 KCN Tân Thuận, Q.7
MST: 0301485100

Trả lời văn bản ngày 15/05/2014 của công ty về hóa đơn, CụcThuế thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ (có hiệu lực từ ngày 01/6/2014) quy định các loại hóa đơn:

Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 vàmẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành chocác tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trongcác hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp đượccoi như xuất khẩu;

- Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăngtheo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vàokhu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa,cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5ban hành kèm theo Thông tư này).

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụgiữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa,cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhântrong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty doanhnghiệp trongkhu phi thuế quan thì khi bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ vào nội địa, khi bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, khi xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụra nước ngoài. Công tysử dụng hóa đơn bán hàng (trên hóa đơn ghi rõ “dành cho tổ chức, cá nhân trong khuphi thuế quan”).

Trường hợp Công ty muốn sử dụng riêng một mẫu hóa đơn bánhàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, một mẫu hóa đơn bán hàngkhác để bán hàng cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan thì Công ty cóthể tạo hai mẫu của hóa đơn bán hàng khác nhau để sử dụng.

 Cục Thuế thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT 1
- Phòng Pháp chế
- Lưu: (TTHT,HC)
1529 - 136057/14 mthu

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga