VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4822/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt cơ chế tài chính Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 8005/BTC-QLN ngày 14 tháng 6 năm 2012) về việc phê duyệt cơ chếtài chính cho Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" doNgân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan: BộKế hoạch và Đầu tư (công văn số 3532/BKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 5 năm 2012), BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1283/BNN-HTQT ngày 02 tháng 5năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1963/NHNN-HTQT ngày 06tháng 4 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cơ chếtài chính áp dụng đối với toàn bộ các nội dung của Dự án như kiến nghị của BộTài chính nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể của Dự ántheo cơ chế tài chính đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài chính và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).35

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam