BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4827/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông II – Thái Nguyên
(Địa chỉ: Phố Mỏ Bạch - Phường Quang Trung – TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời côngvăn số 205CV/CT ngày 09/9/2010 của Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông II –Thái Nguyên về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1Điều 13 Chương II Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ vềchuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần quy định: “Doanh nghiệp nhànước chuyển thành công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới, được hưởng ưu đãitheo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi). Trường hợpnhững doanh nghiệp không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của LuậtKhuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế lợi tức (thuế thu nhậpdoanh nghiệp) trong 2 năm liên tiếp kể từ khi chuyển sang hoạt động theo LuậtCông ty”.

Tại Điều 15Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luậtkhuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định điều kiện ưuđãi đầu tư: “Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được ưu đãiđầu tư: 1. Đầu tư vào các ngành, nghề quy định tại Danh mục A phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định này. 2. Dự án đầu tư thuộc mọi lĩnh vực, ngành, nghề sảnxuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm, có sử dụng số lao động bình quân trongnăm ít nhất là: A) ở đô thị loại 1 và loại 2: 100 người; B) ở địa bàn thuộcDanh mục B hoặc Danh mục C phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 20 người;C) ở địa bàn khác: 50 người”.

Tại Khoản 2Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên quy định: “Nhà đầu tư có dự ánthành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng cả hai điều kiện quy định tại Điều15 Nghị định này được miễn hai năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50%số thuế phải nộp cho bốn năm tiếp theo.”

Căn cứ cácquy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng giao thông II – TháiNguyên được thành lập từ cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 5073/QĐ-UB ngày 25/12/2001 của UBND tỉnh Thái Nguyên và được cấp Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh số 1703000019 ngày 10/01/2002 (đăng ký thay đổi lần thứnhất ngày 30/05/2007), Quyết định chứng nhận ưu đãi đầu tư số 775/QĐ-UB ngày03/4/2002 của UBND tỉnh Thái Nguyên thì Công ty được hưởng các ưu đãi thuế TNDNcủa dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi thuế khi chuyển đổi cổ phần hoá nếuthực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư. Công ty phải theo dõi hạch toánriêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trường hợptrong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có phát sinh hoạt độngthi công các công trình là cầu bê tông cốt thép và đường bộ tại các huyện thuộcđịa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế xãhội đặc biệt khó khăn không phải từ dự án đầu tư được ưu đãi khi chuyển đổi cổphần hoá thì phần thu nhập từ các hoạt động thi công xây dựng này không đượchưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty được biét và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướngdẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC- TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải