BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
Số: 4829/TCHQ-TXNK
V/v: Tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012
Kính gửi:
Công ty TNHH Region Industries.
(Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 120827/CVRG-2012 ngày 27/08/2012 của Công ty TNHH Region Industries về việc tiêu chuẩn áp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường:
- Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường thì dầu nhờn, mỡ nhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.
- Căn cứ quy định Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.
Đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên, nếu hàng hóa nhập khẩu của Công ty thuộc các quy định nêu trên thì Công ty phải nộp thuế bảo vệ môi trường.
2. Về hoàn thuế bảo vệ môi trường: Trường hợp của Công ty không thuộc các trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 152/2011/TT-BTC.
3. Về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường: Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC và Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/07/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Region Industries biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang