BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 483/BGDĐT-CTHSSV
V/v thông báo cuộc thi “Cùng Petronas khám phá thế giới 2010”

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Cuộc thi “Cùng Petronas khám phá thếgiới” do Báo Thiếu niên Tiền phong, Hội đồng đội Trung ương, VTV2 Đài Truyềnhình Việt Nam và Tập đoàn dầu khí Malaysia Petronas phối hợp tổ chức dành chohọc sinh trung học phổ thông từ năm 2006 tới nay được đông đảo học sinh, thầycô giáo và phụ huynh học sinh hưởng ứng tham gia.

Cuộc thi “Cùng Petronas khám phá thếgiới” năm 2010 sẽ được tổ chức từ tháng 2/2010 đến hết tháng 7/2010.

Xét thấy ý nghĩa, tôn chỉ và nội dungcuộc thi phù hợp và hỗ trợ hiệu quả nội dung đổi mới phương pháp dạy và học củaphong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do BộGiáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn TNCSHồ Chí Minh triển khai trong giai đoạn 2008 – 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đềnghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trườngthông báo và khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi. Yêu cầu đảm bảo tính tựnguyện khi tham gia cuộc thi và không ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

Thể lệ tham dự cuộc thi được đăng tảitrên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Thiếu niên Tiền phong hoặc truycập trang web: www.khamphacungPETRONAS.com.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ địa chỉ thưđiện tử của Ban tổ chức: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Hội đồng Đội TW, Báo Thiếu niên Tiền phong, Đài THVN, Tập đoàn dầu khí PETRONAS (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý